Co je to obchodní firma

Pojem obchodní firma je převzatý z rakouského práva. V letech 1992-2001 se místo něj používal pojem “obchodní jméno”. Obchodní forma je vázána na zápis v Obchodním rejstříku, Podnikatelé, kteří tam zapsáni nejdou, obchodní firmu nemají a podnikají pod svým názvem či jménem. Pokud chcete do obchodní firmy své společnosti či právnické osoby vložit jméno konkrétní fyzické osoby, můžete tak učinit pouze s jejím souhlasem. Souhlas může být následně ze závažných důvodů i odvolán. Obchodní firma je upravena v § 423 až 428 nového občanského zákoníku a také je upravena v zákoně o obchodních korporacích, a to pro konkrétní typy společností. Dále je upravena v předpisech týkajících se její ochrany či používání, např. v předpisech soutěžního práva či v předpisech týkajících se ochranných známek.

Obecná pravidla při tvorbě obchodní firmy

 • nesmí být zaměnitelná s jinou obchodní firmou
 • nesmí působit klamavě
 • musí být pravdivá, jasná a jednotná (zákon jasně neuvádí o, co se jedná, nutné dovodit výkladem)
 • musí být v souladu s obecnými předpisy (např. zákaz rozporu s dobrými mravy, zákaz rasistických či hanlivých označení)
 • musí být v souladu s pravidly hospodářské soutěže
 • musí být v souladu s předpisy upravujícími průmyslové vlastnictví
 • musí být v souladu s úpravou speciálních předpisů (např. použití slova “banka” jen pro držitele bankovní licence apod.)
 • Obchodní firma u právnických osob
 • koncerny a skupiny - je-li více obchodních závodů několika podnikatelů spojeno do podnikatelského seskupení, mohou jejich jména nebo obchodní firmy obsahovat shodné prvky; veřejnost však musí být schopna je odlišit.
 • u některých typů právnických osob musí obsahovat dané náležitosti, např.:
  • veřejná obchodní společnost - v.o.s., veř. obch. spol. nebo jméno alespoň jednoho společníka a dodatek “a spol.”
  • komanditní společnost - komanditní společnost, kom. spol., k.s.; komanditista, jehož jméno je uvedeno ve firmě, ručí za dluhy společnosti stejně jako komplementář
  • společnost s ručením omezeným - společnost s ručením omezeným, s.r.o. a nebo spol. s r.o.
  • akciová společnost - akciová společnost, a.s., akc. spol.
  • družstvo
  • bytové družstvo
  • sociální družstvo

Obsah práva k obchodní firmě

Zákonem není výslovně vymezen. Jde však o výlučná práva obchodní firmu užívat, nakládat s ní či firmu převést. Trvání obchodní firmy není zákonem výslovně upraveno, ale pokud jsou splněny zákonné podmínky, je trvání neomezené.

Ochrana obchodní firmy

Obecně je ochrana obchodní firmy obsažena v § 423 an. nového občanského zákoníku a tato je absolutní povahy, platí tedy vždy. Ochrana práv k obchodní firmě náleží tomu, kdo ji po právu použil poprvé. Ochrana obchodní firmy dle soutěžního práva je upravena v § 2976 an. nového občanského zákoníku. Používá se jen v soutěžních vztazích, např. parazitování, zlehčování, vyvolání nebezpečí záměny atd. Mezi prostředky ochrany obchodní firmy patří např. požadavek zdržení se jednání, požadavek na odstranění závadného stavu, přiměřené zadostiučinění, náhrada škody, uveřejnění rozsudku na náklady neúspěšného nebo vydání bezdůvodného obohacení.